Foodtruck's

Företag med verksamhet inom Gävle Kommun kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd för fordon som används som arbetsredskap för att bedriva matförsäljning.

Fordonet ska vara anpassat för att servera mat direkt till förbipasserande. Det får inte förekomma någon form av servering med bord och stolar i anslutning till dessa försäljningsställen. Det totala antalet tillstånd för mobila matvagnar i Gävle kommun begränsas till 10 stycken.

Villkor för ansökan

 • Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt hos Skatteverket.
 • Fordonet som ansökan avser ska vara upptaget i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register. Det ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss. Totalvikten får inte överstiga 3 500 kilogram. Serveringsluckan ska vara placerad på höger sida av fordonet.

 • Fordonet ska vara anpassat för försäljning av tillagade maträtter, som t.ex. luncher.

 • Minst två bilder ska bifogas ansökan som visar fordonet såväl från utsidan som inifrån. Serveringsluckans placering ska framgå.

Övrig information

 • Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas.

 • Företaget har ansvar för att hantera sitt avfall.

 • Inga föremål får placeras utanför fordonet, som t.ex. menytavlor, extern kraftkälla eller annat.

 • Tomgångskörning får inte ske längre än en minut.

 • Endast ett tillstånd per företag beviljas.

Giltighet

 • Tillstånd kan köpas per kalenderår eller för kortare perioder, exempelvis en månad eller ett kvartal.

 • Tillståndet gäller valda dagar kl 08:00 – 22:00 för en tillfällig uppställning upp till två timmar per parkeringstillfälle, i samband med matförsäljning. Verksamheten ska vara ambulerande d.v.s samma uppställningsplats ska inte användas återkommande. Det är okej att parkera på samma plats exempelvis varje måndag men ej varje dag.

 • Tillståndet gäller på parkeringsförbudsområden och på parkeringsplatser utan avgift, i samband med matförsäljning.

 • Tillståndet får endast åberopas som stöd för uppställning av fordonet om det kan ske utan att hindra framkomligheten och utan fara för ordningen eller säkerheten i trafiken.

 • Tillståndet är digitalt.

 • Beviljat tillstånd får inte överlåtas till en annan näringsidkare.

Tillståndet kan återkallas:

 1. Om avgiften inte erläggs inom föreskriven tid.

 2. Om gällande bestämmelser och villkor inte följs vid uppställning med stöd av tillståndet.

 3. Om den anmälda livsmedelshanteringen begränsas av Miljö- och Hälsa till att inte omfatta hanteringen i föreskrivna villkor.

 4. Om lagar och bestämmelser för verksamheten inte följs.

Parkering får inte ske:

 • I strid mot trafikförordningens bestämmelser.

 • På vänd-, last-, eller taxiplats, på- och avstigningsplats, reserverat körfält eller busshållplats.

 • På Stortorget eller Södermalmstorg samt på de delar av Drottninggatan som utgör gågata. Parkering får inte heller ske i bolougnerskogen och regementsparken

Tillståndet gäller inte:

 • På gågata, gårdsgata eller på tomtmark.

 • På särskilt anordnad parkeringsplats t.ex. för rörelsehindrad.

 • I körfält reserverat för fordon i linjetrafik, busshållplats, vändplats, taxiplats eller annan plats som reserverats för särskilt ändamål.

 • Som färdtillstånd på gator med förbud mot fordonstrafik eller förbud mot trafik med fordon av visst slag.

Ansök direkt på webben

Ansökan om nyttoparkering på webben 

Ansök via blankett

Ansökan kan även ske skriftligen via ansökningsblanketten som finns under rubriken relaterade dokument.

Pris (alla priser nedan är exklusive moms)

 

Vardagar 08 - 22

Alla dagar 08 - 22

1 Vecka

400:-

500:-

1 Månad

1000:-

1250:-

Kvartal

2000:-

2500:-

Halvår

3000:-

3500:-

År

6000:-

7000:-

Sidan uppdaterades senast 27 september 2021