Parkering i anslutning till Gavlefastigheters byggnader

Gävle Parkeringsservice har fått i uppdrag att skapa en trygg och säker trafikmiljö i anslutning till Gavlefastigheters byggnader. Här följer information om vad som gäller för parkering vid deras fastigheter.

Vad är tomtmark?

All mark som inte är gatumark kallas tomtmark. Den som äger tomtmarken bestämmer själv om det är tillåtet att parkera på platsen. Gavlefastigheter äger marken intill deras byggnader och bestämmer därmed också över parkeringsmöjligheterna. 

Parkeringspolicyn

Genom att arbeta med tillgång till parkeringsplatser och parkeringsavgifter kan trafiken i Gävle kommun styras. Syftet med till exempel parkeringsavgifter är i första hand att förbättra tillgängligheten till befintliga platser och prioritera besökare i centrum.

Gävle kommuns parkeringspolicy är grunden för kommunens arbete med parkering. Policyn ska hjälpa till att styra Gävle i den riktning som anges i flera av kommunens strategier, till exempel Trafikstrategin och Miljöstrategiska programmet.

Parkeringspolicyn har tagits fram i samarbete mellan Gävle kommun, Centrumsamverkan och företrädare för handeln och fastighetsägare och varit ute på samråd till berörda aktörer för synpunkter.

Vad innebär detta?

I Parkeringspolicyn står det att Gävle kommun inte längre ska subventionera parkering. Det betyder att den som nyttjar parkeringen också ska betala för den.

Gävle kommun har även ett Miljöstrategiskt program som bland annat styr alla kommunala verksamheter i riktningen att minska vår bilåkning och främja mer miljövänliga transporter.

Gavlefastigheter började, mot bakgrund av ovanstående, införa parkeringsövervakning på deras tomtmark under 2016 och kommer att ha övervakning på samtliga fastigheter. Personalparkeringar kommer utifrån aktuella zoner införa krav på parkeringstillstånd och även avgiftsbeläggas.

Parkeringsregler är alltid skyltade och arbetet med införandet av tillståndskrav samt avgiftbeläggning fortsätter och sker stegvis under 2017/2018.

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen kring Gavlefastigheters byggnader utförs av Gävle Parkeringsservice AB.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånden administreras av Gävle Parkeringsservice AB.

Felparkerade bilar

Verksamheterna kan anmäla felparkerade fordon och behov av rondering eller enstaka kontroller direkt till Gävle Parkeringsservice AB.

Kontrollavgifter

Kontrollavgifter (”parkeringsböter”) utfärdas av Gävle Parkeringsservice AB. Eventuella klagomål på avgiften ska göras till HOJAB parkeringsservice.  
Länk till HOJABs webbplats

Aktuella kontaktuppgifter finns även angivna på kontrollavgiftslappen.

Sidan uppdaterades senast 2 mars 2022