Parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Reglerna gäller i hela landet och anges inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. Lokala bestämmelser utmärks normalt med vägmärken.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper

 • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
 • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Allmänt

 • Du får endast stanna och parkera i färdriktningen på en väg.
 • När du stannat eller parkerat ska du se till att fordonet inte kan komma i rörelse av sig självt.
 • Du måste se till att ingen av misstag kan använda fordonet.
 • Du får inte öppna dörrarna på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.
 • Stanna eller parkera så nära vägkanten som du kan.

 

Förbjudet att parkera

 • Du bör inte parkera så att andra inte kan komma in eller ut ur sitt fordon.
 • Du bör inte blockera så att ett annat fordon inte kan köra iväg.
 • När du parkerat måste alla hjul vara innanför parkeringsrutans markering.
 • På gågata och gårdsgata får du enbart parkera om det finns särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
 • Du får inte parkera på huvudled.
 • Det är förbjudet att parkera på en busshållplats. Däremot får du stanna för att släppa av passagerare på busshållplatser så länge som du inte hindrar en buss.
 • Du får inte parkera bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs en väg.
 • Du får inte parkera bredvid en anordning, till exempel en container som står längs en väg.
 • Du får inte parkera på en mötesplats som bär märket för mötesplats.

 

 Förbjudet att stanna

 • Du får inte stanna eller parkera i en korsning med järnväg eller spårväg.
 • Du får inte skymma vägmärken eller trafiksignaler när du stannar eller parkerar.
 • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe, en cykelöverfart, en korsande gångbana eller en korsande cykelbana.
 • Du får inte stanna eller parkera närmare ett övergångsställe, en cykelöverfart, en korsande gångbana, en korsande cykelbana närmare än tio meter.
 • På en motorväg eller motortrafikled får du varken stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än tio meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant.
 • I en vägport eller i en tunnel får du inte stanna eller parkera.
 • Du får varken stanna eller parkera på eller i närheten av ett backkrön.
 • I eller i närheten av en kurva där sikten är skymd får du inte stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera närmare en spärrlinje än tre meter. Om det finns en streckad linje mellan fordonet och spärrlinjen är det dock tillåtet att stanna och parkera.
 • I ett cykelfält får du inte stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera på en gångbana.
 • På en cykelbana får du varken stanna eller parkera.
 • I ett spärrområde får du inte stanna eller parkera.
 • I ett körfält för linjetrafik får du inte stanna eller parkera.

Felparkering

Om du inte följer de generella eller lokala parkeringsreglerna riskerar du att få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.

Sidan uppdaterades senast 2 mars 2022