Integritetspolicy

Gävle Parkeringsservice värnar om din integritet utifrån GDPR (General Data Protection Regulation). Vi vill att du som medarbetare, leverantör eller kund ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss.

Vi har tagit fram en personuppgiftspolicy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter. Policyn är även godkänd av Gävle Parkeringsservice styrelse.

Syftet med policyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att endast behandla de personuppgifter som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller information, marknadskommunikation och uppföljning.

Du har rätt att neka att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan avsäga dig det.

Personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag. Personuppgifter som inte längre behövs för att fullgöra våra förpliktelser kommer att tas bort.
Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:
• Kontaktuppgifter, till exempel Namn, telefonnummer, e-postadress
• Födelsedatum eller i vissa fall personnummer
• Användarnamn
• Fotografier
• Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
• Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
• Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll
• Debiteringsgrundande information såsom kontrakt, mätvärden och övrig service
• Information om din anläggning/bostad/lokal.
• Registreringsnummer vid parkeringsärenden
• Avtalsrelaterad information
• Övrig frivilligt lämnad information i fritextfält via kontaktformulär eller liknande.

Tillgång till dina personuppgifter

Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi börjar att behandla dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
  • Uppgifter som vi får från offentliga register
  • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
  • Uppgifter som registreras då du väljer att följa oss eller kommentera på våra sociala medier.

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi skapat särskilda behörighetskontroller som gör att endast ett begränsat antal medarbetare har tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär ett högre skydd för dig och dina rättigheter.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet. Vi lyder under Gävle kommunskoncerns gemensamma riktlinjer för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. Vi lämnar heller aldrig ut dina personuppgifter till tredje land utanför EU/ESS.

När vi lämnar ut dina personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och/eller sekretessavtal, som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt

Ansvar

Gävle Parkeringsservice AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att bolaget är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet är utsedd att tillvarata dina rättigheter och din integritet och följer upp så att dina personuppgifter blir behandlade korrekt.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet
dataskyddsombud@gavle.se
Telefonnummer: 026 – 17 80 00

Rättelse och insyn

Gävle Parkeringsservice strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vår kundservice.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du till exempel har invänt mot behandlingen och vi inte har något tvingande berättigat skäl att fortsätta behandla uppgifterna. Detta gäller dock inte om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

Klagomål

Om du har några frågor gällande denna personuppgiftspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via vår kundservice.

Kontaktuppgifter

E-post: info@gavleparkering.se

Telefonnummer: 026-17 82 80

Postadress:
Gävle Parkeringsservice AB
Ahlgrens Torg 6
802 84 Gävle


Kamerabevakning

Vi använder oss av kamerabevakning i våra mobilitetshus för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen och i efterhand kunna utreda eller lagföra brott.

Kamerabevakningen är uppkopplad mot SOS Alarms kameracentral med åtgärd. Vid kamerabevakning sitter alltid skyltar med information om att kamerabevakning sker på platsen.

Utöver kamerabevakning för att förebygga, förhindra och/eller upptäcka brottslig verksamhet, kommer vi även att använda så kallade ANPR-kameror (Automatic Number Plate Recognition) Dessa kameror läser av bilarnas registreringsskyltar och öppnar samt stänger portar när du åker in och ut i husen. 

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden Gävle Parkeringsservice använder vid kamerabevakning är berättigat intresse. Detta innebär att en intresseavvägning mellan bolagets intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten genomförs för varje installation.
I de fall som Gävle Parkeringsservice beslutar att använda kamerabevakning är det för att förebygga, förhindra och/eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen och i efterhand kunna utreda eller lagföra brott.

Lagring och utlämnande av material

Insamlat material lagras i 30 dagar innan det raderas. I undantagsfall kan material sparas längre, exempelvis om det behövs för att utreda ett brott. Det är i första hand larmmottagare och utsedda inom Gävle Parkeringsservice som har tillgång till materialet. Material kan dock komma att lämnas ut till brottsförebyggande myndigheter så som Polismyndigheten eller till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst. Material kan även lämnas ut vid önskan om ett registerutdrag.

Dina rättigheter

Du har som utgångspunkt rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer. Som personuppgiftsansvarig måste vi ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt göra invändningar mot kamerabevakningen.

Frågor och synpunkter

Kontakta vår kundservice om du har frågor gällande kamerabevakningen.
Anser du att vi har brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud eller tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) www.imy.se.