Parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Reglerna gäller i hela landet och anges inte med vägmärken, utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. Lokala bestämmelser utmärks normalt med vägmärken. Läs mer om parkeringsregler och ta del av de senaste uppdateringarna på Transportstyrelsens hemsida, www.transportstyrelsen.se

I Gävle råder parkeringsförbud inom vissa områden. I dessa områden får du inte parkera om inte en skylt vid gatans början säger annat

Karta över Gävles parkeringsförbudsområden

Datumparkering

Datumparkeringen gäller under perioden 1 oktober – 15 maj mellan kl. 00.00 – 08.00.
Datumparkeringsregeln innebär att parkering på jämna datum ska ske på gatusida med ojämna husnummer. Parkering på ojämna datum ska ske på gatusida med jämna husnummer. Datumparkeringen gäller i hela Gävle, även där det inte finns parkeringsskylt eller information om datumparkering och är till för att möjliggöra snöröjning samt sand- och lövupptagning.

24-timmars regeln

På allmän plats, inom tättbebyggt område, samt längs allmän väg får du parkera högst 24 timmar i sträck på vardagar.
Detta gäller inte vardagar före söndag och helgdag, då får du parkera obegränsad tid.
24-timmarsregeln gäller heller inte om det finns andra generella regler eller särskild utmärkning för platsen som säger något annat.

Husvagn, släpvagn och MC

Om din husvagn eller släpvagn är ihopkopplad med din bil erlägger du endast parkeringsavgift för bilen. Om husvagnen däremot inte är ihopkopplad med bilen ska du erlägga parkeringsavgift för både bilen och husvagnen/släpvagnen.

Parkering av MC (motorcykel) sker på vanliga parkeringsplatser och parkeringsavgiften är densamma som för andra fordon. Kom ihåg att följa skyltanvisningar!

Personliga skyltar

Om du har en personlig skylt på din bil, registrerar du det som är angivet på skylten i parkeringsautomaten eller i Parkster beroende på valt betalningsalternativ.

När du ska flytta – parkeringsdispens

Du kan läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter här  .

När du ska flytta kan du ansöka om dispens för parkering under tiden som flytten pågår.

Om din dispens blir godkänd får du parkera utan att erlägga avgift samt parkera på platser på kommunens gator med parkeringsförbud.
För att ansöka om dispens, kontakta Gävle Parkeringsservice kundservice på telefonnummer 026-17 82 80.

För ansökningar som inte gäller gator (till exempel torg), kontakta Livsmiljö på telefonnummer 026- 17 80 00.

När du ansöker om dispens, ha dessa uppgifter tillgängliga:

Adress
Registreringsnummer
Information om när flytten sker

Dispensen är digital och i dagsläget gratis.

Felparkeringsavgifter

Ogiltig biljett – 500 kronor

Parkeringsförbud – 700 kronor

Förbud att stanna – 900 kronor

Betala din parkeringsanmärkning

Avgiften för parkeringsanmärkningen ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Du betalar till Transportsstyrelsens bankgiro 5051-6905. Vid betalning måste du ange ärendenummer/OCR-nummer som står på framsidan av parkeringsanmärkningen. Du hittar mer information om hur du betalar en parkeringsanmärkning på Transportstyrelsens hemsida.

Du kan även betala in avgiften via betaltjänsten Paypr som du når via qr-koden på parkeringsanmärkningen. Betaltjänsten erbjuder alternativen Swish och kortbetalning. För utländska bilister erbjuds kortbetalning. Serviceavgift tillkommer. Läs mer om Paypr här.

Kamerabevakning

Vi använder oss av kamerabevakning i våra mobilitetshus för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen och i efterhand kunna utreda eller lagföra brott.

Kamerabevakningen är uppkopplad mot SOS Alarms kameracentral med åtgärd. Vid kamerabevakning sitter alltid skyltar med information om att kamerabevakning sker på platsen.

Det inspelade materialet sparas i upp till 30 dagar och skyddas enligt Gävle Kommuns informationssäkerhetspolicy. Behörighetsbegränsad åtkomst enligt gällande rutiner för säkerhetstekniker inom det egna bolaget.

Utöver kamerabevakning för att förebygga, förhindra och/eller upptäcka brottslig verksamhet, kommer vi även att använda så kallade ANPR-kameror (Automatic Number Plate Recognition) Dessa kameror läser av bilarnas registreringsskyltar och öppnar samt stänger portar när du åker in och ut i husen. 

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden Gävle Parkeringsservice använder vid kamerabevakning är berättigat intresse. Detta innebär att en intresseavvägning mellan bolagets intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten genomförs för varje installation.
I de fall som Gävle Parkeringsservice beslutar att använda kamerabevakning är det för att förebygga, förhindra och/eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen och i efterhand kunna utreda eller lagföra brott.

Dina rättigheter

Du har som utgångspunkt rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer. Som personuppgiftsansvarig måste vi ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt göra invändningar mot kamerabevakningen.

Frågor och synpunkter

Kontakta vår kundservice om du har frågor gällande kamerabevakningen.
Anser du att vi har brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud eller tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) www.imy.se.

Hantering av personuppgifter 

Du kan läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter här  .