Hållbarhet

Att övervaka och ta hand om parkeringsplatser är bara en liten del av allt vi gör.

Nog för att vi är ett parkeringsbolag som brinner för att övervaka, ta hand om och utveckla parkeringsplatser – men vi gör även så mycket mer än så!

Vår vision är att skapa plats för ett grönare Gävle och det gör vi bland annat genom att erbjuda attraktiva och trygga alternativ för cykelparkering, erbjuda tjänsten Gröna mobilitetsköp samt arbeta för social hållbarhet.

Gävle Parkeringsservice har hösten 2023 skrivit på Gävle kommuns klimatavtal, som är en kraftsamling där lokala företag, föreningar, högskola och offentliga verksamheter samlas för att skapa ett klimatneutralt och attraktivt Gävle.

Ta del av vårt arbete här nedan.

Laddinfrastruktur

Gävle Parkeringsservice är med och bygger ut laddinfrastrukturen i Gävle. Vi har bland annat laddinfrastruktur i våra mobilitetshus, Briggen, Pralinen och Magasinet. Vi arbetar även tillsammans med andra kommunala bolag för att samordna insatser för att möta framtida efterfrågan av fordonsladdning. Samarbetet ska även främja samnyttjandet av parkeringsplatser.

Genom dessa satsningar möjliggör vi för fler Gävlebor att ställa om till eldrivna fordon och på sätt bidra till en lägre klimatpåverkan och utsläppsnivåer. Detta är en del i arbetet mot Gävle kommuns högt uppsatta miljömål att vara klimatneutral år 2030.

Cykelparkeringar

I våra mobilitetshus finns det olika typer av cykelparkeringar – låsta cykelrum, låsta cykelboxar och vanliga cykelställ. I anslutning till cykelparkeringarna finns servicestationer för enklare mek.

På Hamntorget, Gävle Centralstation, har vi placerat 9st cykelboxar. 5 för vanliga cyklar och fyra för lådcyklar. Cykelboxarna hyrs för närvarande ut månadsvis.

Gröna mobilitetsköp

Gröna mobilitetsköp är ett erbjudande och koncept som arbetades fram under år 2022. I framtagandet av erbjudandet har vi benchmarkat mot flertalet andra kommuner och parkeringsbolag. Erbjudandet är sprunget ur Gävle kommuns mobilitetsnorm, vilken innebär att byggherrar via mobilitetsnormen kan välja att bygga egna parkeringar, göra ett parkeringsköp eller genomföra mobilitetsåtgärder för att minska parkeringstalet. Vårt erbjudande Gröna mobilitetsköp innebär att vi stöttar byggherrar i processen att nå ett minskat parkeringstal genom diverse mobilitetsåtgärder. Konceptet ska ge lönsamhet åt alla parter och främja klimatsmarta åtgärder åt boende och invånare.

Hållbart byggande

Under 2022 började processen för att säkerställa att Gävle Parkeringsservice aktivt arbetar för att bygga hållbara mobilitetshus. Målet är att parkeringsanläggningarna som uppförs av bolaget ska ha en så låg klimatpåverkan som möjligt under hela sin livslängd, från produktion – under drift – till rivning. Detta når vi genom att välja material med låg miljöpåverkan, smarta energilösningar, återbruk och bra avfallshantering i byggprocessen.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att alla människor får lika möjlighet till en god livsmiljö oavsett behov och förutsättningar. Det handlar även om ett samhälle som är integrerat, tryggt, tillgängligt och jämställt där alla erbjuds ett fungerande socialt liv genom delaktighet och inflytande.

Vår personal arbetar kontinuerligt i alla Gävle kommuns stadsdelar. Detta bidrar till en ökad trygghetskänsla för de boende då bolagets parkeringsvakter finns tillgängliga för frågor och arbetar för en ordnad trafiksituation så väl i centrum som i ytterområden.

Vårt arbete med parkeringsövervakning och fordonsflytt i samtliga delar av kommunen bidrar till en förbättrad boendemiljö och trivsel för de som bor och verkar i kommunen.

Vi samverkar med olika aktörer för att främja ett tryggare Gävle, bland annat tillsammans med Polisen, övriga delar i kommunen och näringslivet.

Vi är även stolt Vän till Ett bättre Gävle, ett initiativ av Gefle IF som tillsammans med andra aktörer verkar för ett bättre samhälle.